Phân biệt 今度 và 今回

1. Cách sử dụng 今度(こんど) và 今回(こんかい)

Phân biệt 今度 và 今回 : Đây là hai trạng từ chỉ thời gian, cả hai trạng từ này đều được dùng để chỉ những sự việc vừa diễn ra.

Ví Dụ:今度(今回)海外出張を命じられました。Tôi vừa mới bị ra chỉ thị phải đi công tác nước ngoài.

Với ví dụ nêu trên thì đều sử dụng được cả 今度 và 今回 .

phân biệt 今度 và 今回

* * * 今度(こんど) được sử dụng cho những sự việc ở quá khứ gần, vừa được diễn ra. Hoặc ở tương lai gần, việc sắp sửa diễn ra. Nó có thể bằng với 次回(じかい)

Ví dụ : 今度入社したスズキ君です。Lần tới anh Suzuki sẽ vào công ty.

今度そちらに伺います。 Lần tới tôi sẽ ghé thăm bên đó.

今度の休みに海に行きたい。Kỳ nghỉ lần tới tôi muốn đi biển.

Có một câu mà các bạn rất hay gặp là また今度でいいです。Để lần sau cũng được.

* * * 今回(こんかい): Lần này. 今回(こんかい) Thì sẽ không dùng cho sự việc diễn ra trong tương lai, mà nó được dùng cho sự việc đã và đang diễn ra.

Ví dụ : 今回はめて出席しました。 lần này là lần đầu tiên mà tôi tham dự.

今回の人事異動は晴天の霹靂だった。Việc thay đổi nhân sự lần này thật bất ngờ như sét đánh ngang tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *