Nổi bật

Trắc nghiệm từ vựng N3 – Đề số 1

Đề thi trắc nghiệm từ vựng N3 - Đề thi số 1

Đề thi trắc nghiệm từ vựng N3 – Đề thi số 1 sẽ giúp các bạn ôn thi lại các từ vựng: とうとう cuối cùng thì (thường đi với kết quả xấu là nhiều); 下がる: Hạ xuống, giảm bớt; 案内: Hướng dẫn; 豊富: Phong phú, giàu có; 冗談: Bông đùa, nói đùa, trò đùa; 覚悟: Lòng quyết tâm, sự sẵn sàng; 植える: Trồng trọt; 製造: Chế tạo, sự sản xuất; 偶然: Sự ngẫu nhiên, sự tình cờ; 嬉しい: Mừng vui, hạnh phúc

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 10

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 10

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 10 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở cấp độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như: 放送局, 成功, 正面, 停車, 禁止…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 9


Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 9

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 9 sẽ giúp cho các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở mức độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như là: 怪我, 破片, 腕, 平等…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 8

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 8

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 8 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán ở mức độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như: 信用, 性能, 逆に, 観察, 皮肉…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 7


Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 7

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 7 sẽ giúp các bạn ôn tập một số chữ hán ở trình độ JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 như: 検査, 印刷, 技術, 進歩…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 6

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 6

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 6 sẽ giúp các bạn ôn tập lại những chữ hán như: 項目, 優しさ, 状況, 周辺…Để các bạn nắm vững kiến thức cho kỳ thi JLPTN2, Nattest N2, Jtest N2.

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 5

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 5

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 5 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số từ vựng kanji như: 疑問, 組み立てる, 対策, 私立… để các bạn có thể làm bài thi JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 được hiệu quả.

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 4

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 4

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 4 sẽ giúp các bạn ôn tập lại một số chữ hán như: 逃げる, 迫られる, 踏まれる, 過程 … giúp cho các bạn nắm vững kiến thức để đi thi JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 3

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 3

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 3 sẽ giúp các bạn đang ôn thi JLPT N2, Nattest N2, Jtest N2 một số chữ kanji N2 như: 問答, 重ねる, 法律, 洗濯, 掃除…

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề số 2


Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 - Đề thi số 2

Đề thi trắc nghiệm Kanji N2 – Đề thi số 2 sẽ giúp các bạn ôn tập một số kanji ở mức độ JLPT N2, Nattest N2, jtest N2 như 温暖化, 背負った, 売買, 遅刻, 汚染….