NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N3

Danh sách các mẫu ngữ pháp N3


Tổng hợp toàn bộ danh sách ngữ pháp N3 dựa trên cuốn 日本語総まとめN3 (Nihongo Soumatome N3). Danh sách này không bao gồm những cấu trúc đã được trình bày ở Ngữ pháp N4Ngữ pháp N5.
Ngữ pháp tiếng nhật n3