NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2

Danh sách các mẫu ngữ pháp N2


Tổng hợp toàn bộ danh sách ngữ pháp N2 dựa trên cuốn [N2文法スピードマスター]. Danh sách này không bao gồm những cấu trúc đã được trình bày ở Ngữ pháp N3, Ngữ pháp N4 Ngữ pháp N5.
Ngữ pháp tiếng nhật N2