NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N1

Danh sách các mẫu ngữ pháp N1Tổng hợp toàn bộ danh sách ngữ pháp N1 dựa trên cuốn [N1新完全スター文法]. Danh sách những mẫu ngữ pháp này không bao gồm những cấu trúc đã được trình bày ở Ngữ pháp N2, Ngữ pháp N3, Ngữ pháp N4 Ngữ pháp N5.

Ngữ pháp tiếng nhật N1

 1. Ngữ pháp ~であれ/~であろうと
 2. Ngữ pháp ~が早いか
 3. Ngữ pháp ~がてら
 4. Ngữ pháp ~や否や
 5. Ngữ pháp ~はおろか
 6. Ngữ pháp ~いかん/いかんで/いかんだ/いかんによって
 7. Ngữ pháp ~かたがた
 8. Ngữ pháp ~かたわら
 9. Ngữ pháp ~を皮切りに(して)/~を皮切りとして
 10. Ngữ pháp ~きらいがある
 11. Ngữ pháp ~くらいなら
 12. Ngữ pháp ~ものを
 13. Ngữ pháp ~もさることながら
 14. Ngữ pháp ~ならでは
 15. Ngữ pháp ~ながらに(して)
 16. Ngữ pháp ~ならいざしらず
 17. Ngữ pháp ~なり
 18. Ngữ pháp ~なり~なり
 19. Ngữ pháp ~なしに(は)/~なしでは
 20. Ngữ pháp ~んばかりに/~んばかりだ
 21. Ngữ pháp ~にあって
 22. Ngữ pháp ~に至るまで
 23. Ngữ pháp ~にとどまらず
 24. Ngữ pháp ~そばから
 25. Ngữ pháp ~たら最後/~たが最後
 26. Ngữ pháp ~てからというもの
 27. Ngữ pháp ~とあれば
 28. Ngữ pháp ~とばかり
 29. Ngữ pháp ~とはいえ
 30. Ngữ pháp ~といえども
 31. Ngữ pháp ~といい~といい
 32. Ngữ pháp ~といったところだ
 33. Ngữ pháp ~ところを
 34. Ngữ pháp ~ともなく/~ともなしに
 35. Ngữ pháp ~と思いきや
 36. Ngữ pháp ~を限りに
 37. Ngữ pháp ~をものともせずに
 38. Ngữ pháp ~をもって/~をもちまして
 39. Ngữ pháp ~をおいて
 40. Ngữ pháp ~をよそに
 41. Ngữ pháp ~ようでは