Cách sử dụng ~たことがある(Đã từng)、~ないでください(Xin đừng)

1. ~たことがある, ~たことがあります Đã từng làm việc gì đấy

Cấu trúc:
Động từ thể た + ことがある/ことがあります (Khẳng định).
Động từ thể た + ことがない/ありません(Phủ định).
Giải thích: Đây là mẫu câu dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ.
Mẫu câu này sử dụng động từ thể た(ta). Xem cách chia thể た(ta) tại đây:
 • Cách chia thể た (ta)
 • + Câu khẳng định: ~たことがある, ~たことがあります Đã từng làm gì đấy. 
  VD:
  - わたしは さしみを たべたことがあります Tôi đã từng ăn gỏi cá.
  - にほんへ いったことがありますか? Bạn đã từng đến Nhật bản chưa?
  - アメリカへ いったことがある Tôi đã từng đến Mỹ.
  - かのじょは おさけを のんだことがある Cô ấy đã từng uống rượu.

  + Câu Phủ định:~たことがない, ~たことがありません Chưa từng làm gì đấy.
  VD:
  - わたしは さしみを たべたことがありません Tôi Chưa từng ăn gỏi cá.
  - アメリカへいったことがない Tôi chưa từng đến Mỹ.
  - かのじょは おさけを のんだことがない Cô ấy chưa từng uống rượu.

  2. ~ないでください Xin đừng, Không

  Mẫu câu ~たことがある、 ~ないでください Cấu trúc:
  Động từ thể ない + でください
  Giải thích: Đây là mẫu câu diễn tả yêu cầu, mệnh lệnh phủ định: có nghĩa là Xin đừng, không được làm gì đó.
  Mẫu câu này sử dụng động từ thể ない(nai). Xem cách chia thể ない(nai) tại đây:
 • Cách chia thể ない(nai)
 • VD:

  - ここに にもつを おかないでください。 Xin đừng để hành lý ở đây.
  - がっこうで たばこを すわないでください。 Xin đừng hút thuốc ở trường học.
  - そこで しゃしんを とらないでください。 Xin đừng chụp ảnh ở đằng đấy.
  - かわに ごみを すてないでください。 Không được vứt rác xuống sông.
  - これからも たいへんですから、 あまり むりを しないでください。 Sắp tới cũng sẽ vất vả, nên đừng gắng quá sức nhé.
  * Chú ý: Chúng ta có thể lược bỏ ください khi ra lệnh hoặc người nói ít tuổi hơn, cấp dưới, bạn bè hoặc những người thân thiết.
  VD:

  - わたしは げんきですから、 しんぱいしないで, Vì tôi khỏe, xin đừng lo lắng.
  - おさけを のまないで Xin đừng uống rượu.
  - スイッチを きらないで Xin đừng tắt công tắc.
  - 芝生に入らないで (しばふにはいらないで): Xin đừng dẫm chân lên cỏ (しばふ: Bãi cỏ).

  *** Xem thêm các bài khác trong ngữ pháp N5