Trợ từ ね、よね

Cách sử dụng trợ từ ね、よね、ぐらい、め trong tiếng nhật

+ Được đặt ở cuối câu Mang nghĩa xác nhận, tìm kiếm sự đồng tình

これはおいしいです、そうです。 Cái này ngon nhỉ, ừ đúng vậy nhỉ.
きょうのじゅぎょうは 8じからですよね。 Bài học hôm nay là từ 8 giờ nhỉ?

Trợ từ よ

+ よ được đặt ở cuối câu để nhấn mạnh về 1 sự việc mà người nghe chưa biết hoặc để bộc lộ sự phán xét hay ý kiến của bản thân một cách chắc chắn.

Chú ý: Không nên nói quá mạnh sẽ khiến người nghe có cảm giác bị ép buộc.
Ví Dụ:
これ、おいしいです。 Cái này ngon đấy.

Cách dùng ぐらい

+ Khoảng (thời gian, số lượng).

7じかんぐらいねました。 Tôi ngủ khoảng 7 tiếng.
6じぐらいにかえります。 Khoảng 6 giờ tôi về.

Cách dùng め

+ Chỉ thứ tự

Ví Dụ:
3つのえき Nhà ga thứ 3.
2はいのコーヒー Cốc cà phê thứ 2.
4かい Lần thứ 4.

*** Xem thêm các bài khác trong ngữ pháp N5